Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Załącznik nr 1 stanowi informacja dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może złożyć:

1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

lub

2) w innej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

 1. Sklep Stroimy.pl niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar sklepowi Stroimy.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez Stroimy.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, sprzedaży, chyba że sklep Stroimy.pl zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko Towary stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży, od której odstąpił.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Stroimy.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep Stroimy.pl, Stroimy.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Jeżeli Stroimy.pl nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Stroimy.pl dokonuje zwrotu zapłaty przelewem internetowym na konto bankowe podane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Stroimy.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Stroimy.pl utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 • w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Stroimy.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,:

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się do Konsumentów oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Stroimy.pl względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 3. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
 4. Stroimy.pl nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Stroimy.pl najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Stroimy.pl zaakceptował.
 6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Stroimy.pl, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Stroimy.pl wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Stropimy.pl udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Stroimy.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Stroimy.pl ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Stroimy.pl, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Stroimy.pl może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Stroimy.pl może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Stroimy.pl. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Stroimy.pl, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Stroimy.pl uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 6. Stroimy.pl  dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Stroimy.pl  został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Stroimy.pl .
 7. Konsument udostępnia Stroimy.pl Towar podlegający naprawie lub wymianie.Stroimy.pl  odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  1. Stroimy.pl odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Stroimy.pl nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Stroimy.pl  próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Stroimy.pl  lub okoliczności wyraźnie wynika, że Stroimy.pl  nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 11. Stroimy.pl  zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towary Stroimy.pl  na jego koszt. Stroimy.pl zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Stroimy.pl dokonuje zwrotu Ceny za pomocą przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane przez Konsumenta w Formularzu odstąpienia od umowy.
 16. Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Stroimy.pl  obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.
 17. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 18. Reklamacje można składać:
 • na piśmie na adres: Stroimy.pl , ul. Starowiejska 5/13 61-664, Poznań.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepstroimypl@gmail.com

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, a będącym przedsiębiorcą:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, ani Osobą prowadzącą działalność gospodarczą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Stroimy.pl z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Stroimy.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklepstroimypl@gmail.com
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze ). Niniejszy punkt rozszerza się również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze ). Niniejszy punkt rozszerza się również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Stroimy.pl (Poznań).
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.